UncategorizedVijesti

Obavijest – 21

By February 5, 2020No Comments

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
VJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA
Broj:05-01-03-67/20
Datum:03.02.2020. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vjeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T
Edina Gafić javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travnikupod naslovom:
”LOKALNA PRIMJENA BEZRECEPTNIH LIJEKOVA U TRETMANU OSTEOARTROZE – PREDIKCIJA DJELOTVORNOSTI FARMACEUTSKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE”
Odbrana će se održati  20.02.2020. godine, u 12:00h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.