Skip to main content
UncategorizedVijesti

FZF : Konkurs/natječaj za upis studenata na I, II i III ciklus studija akademske 2016/2017 godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
UNIVERZITET U TRAVNIKU
Na osnovu Zaključka Vlade SBK/KSB broj 01-05-447/16-62 od 30.6.2016. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za upis studenata na I, II i III ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Travniku u akademsku 2016/2017 godinu
FARMACEUTSKO-ZDRAVSTVENI FAKULTET
 
DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA
Broj redovnih studenata: 200
Broj vanrednih studenata: 100

OPĆI SMJER – SESTRINSTVO
RADIOLOGIJA
FARMACIJA
STOMATOLOGIJA
FIZIOTERAPIJA

MAGISTARSKI  STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA
Broj studenata: 20

FARMACIJA

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA
Broj studenata: 20

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Broj stranih studenata: 150
Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija)
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
Dokaz o uplaćenim troškovima studija
Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

 
Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećim adresama:
 

Farmaceutsko-zdravstveni fakultet – studentska služba 030/515-770, menadžment Fakulteta: 030/515-770

Adresa: Slavka Gavrančića 17 c Dolac, e-mail: info@fzf.edu.ba, web: www.fzf.edu.ba
Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.