Skip to main content
UncategorizedVijesti

O B A V I J E S T – odbrana magistarskog rada – 4

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
 Datum:26.06.2017. godine
 Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T
Dragana Backović javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:
”EVALUACIJA ZNANJA, PRAKSA I STAV MEDICINSKIH SESTARA- TEHNIČARA O UZROCIMA FEBRILNOSTI KOD POLITRAUMATIZOVANIH BOLESNIKA U JEDINICI INTENZIVNE NJEGE”
Odbrana će se održati  15.07.2017. godine u 10:00h u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.