Skip to main content

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
Datum:02.07.2018. godine
 Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T
Sanida Bajrić javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:
‘’PREDNOSTI LASEROTERAPIJE U SMANJENJU BOLA KOD AKUTNOG CERVIKALNOG SINDROMA’’
 
Odbrana će se održati  20.07.2018. godine, u 09:00h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.