Skip to main content

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
 Datum:29.09.2018. godine

Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranumagistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija nauniverzitetu u Travniku Naučno nastavno vijeće Farmaceutskozdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T
Amel Hanuša javno će branit magistarski rad naFarmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:
‘’PRIMENA CT I CBCT U DIJAGNOSTICI OBOLJENJA MAKSILARNOG SINUSA’’
Odbrana će se održati  21.10.2018. godine, u 10:30h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.