Skip to main content

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

Datum:20.06.2019. godine
 
Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T
Jasmina Pleho javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:
‘’UTICAJ ŽIVOTNIH NAVIKA NA DISTRIBUTIVNOST PRETILOSTI KOD SREDNJOŠKOLSKE DJECE KANTONA SARAJEVO’’
Odbrana će se održati  20.07.2019. godine u 09:30h u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.