Skip to main content

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
Datum: 23.11.2019. godine
 
Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T
Irena Raičević javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:
PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KARCINOMA DOJKE
Odbrana će se održati  15.12.2019. godine u 09:45h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.