Skip to main content
UncategorizedVijesti

OBAVIJEST – ODBRANA MAGISTARSKOG RADA – Biljana Dragaš

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
Datum: 14.10.2020. godine
Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T

Biljana Dragaš javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:
PROCES PODRŠKE RANOM RASTU I RAZVOJU DJECE SA POTEŠKOĆAMA SA ASPEKTA ZDRAVSTVENE NJEGE
Odbrana će se održati  31.10.2020. godine u 14:40h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani poštujući naredbe i preporuke nadležnih organa koje se odnose na prevenciju širenja Corona virusa (COVID-19), a naročito po pitanju dezinfekcije, socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i sl.