Skip to main content

Knjige

Dugogodišnja iskustva naših profesora iz različitih oblasti, sveli smo u neizostavnu literaturu koju naše kolege sa drugih univerziteta, a također i naši sadašnji studenti aktivno koriste.
Izdavačka djelatnost predstavlja krunu djelovanja stručne osobe i obrazovne ustanove.

 • prof.dr.Salahudin Dizdarević , Doc.dr.sc.Mithat Asotić, Mr.sc. dr Dino Dizdarević, Doc.dr.sc. Kenan Karavdić, Doc.dr.sc. Nermin Granov, dr.sc. Nedžad

 • Rustenpašić,Dr.med.Adnan Šatrović, Doc.dr.sc. Lutvo Sporišević ,Doc.dr.sc. Alma Efendić : Udžbenik ‘’HIRURGIJA’’ ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE, OPĆEG SMJERA, RADIOLOGIJE I FIZIOTERAPIJE

 • Srđan Poštić, Mithat Asotić : RADIOLOŠKE METODE U DIJAGNOSTIKOVANJU OSTEOPOROZE VILICA

 • Srđan Poštić : Praktikum: TOTALNA PROTEZA – pretklinika

 • Jusuf Nuković, Alma Efendić, Mithat Asotić, Mirsad Nuković : RADIOLOGIJA – za studente stomatologije, općeg smjera, radiologije i fizioterapije

 • Faris Fočo , Aiša Rašiti, Mithat Asotić : OPĆA I LOKALNA ANESTEZIJA U STOMATOLOGIJI

 • Vladimir Biočanin , Mithat Asotić : OSNOVI STOMATOLOŠKE RADIOLOGIJE

 • MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

 • Radmila Maksimović : KLINIČKA BIOHEMIJA

 • Eržika Antić, Amina Asotić : ZDRAVSTVENO VASPITANJE

 • Edin Zahirović, Aleksandar Mirčić, Amina Asotić : TEORETSKE OSNOVE ZA VJEŽBE IZ HISTOLOGIJE I EMBRIOLOGIJE SA RADNOM SVESKOM

 • Asim Ibrahimagić, Minela Kamenjaković : PRAKTIKUM IZ OPĆE I ANORGANSKE HEMIJE – ZA STUDENTE FARMACIJE I RADIOLOGIJE

 • Minela Dacić, Jasminka Sadadinović : PRAKTIKUM IZ FARMACEUTSKE HEMIJE I SA TEORIJSKIM OSNOVAMA

 • Slobodanka Hrvaćanin, Branko Hrvaćanin, Mithat Asotić, Naser Alhayek, Kosta Todorović : ORALNA HIRURGIJA – vještine,komplikacije,terapije

 • Slobodanka Hrvaćanin, Dragan Petrović, Srđan Poštić, Mithat Asotić, Branko Hrvaćanin, Naser Al Hayek: ATLAS ORALNE HIRURGIJE (in press)

 • Bačić Azra, Bektaš Sabaheta, Asotić Jasminka: MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM – praktikum – (in press)

 • Mithat Asotić, Borivoj Bijelić, Vladan Đorđević, Radoje Stevanović, Ljubomir Todorovi. – STOMATOLOŠKO LEČENJE PACIJENATA S NARUŠENIM ZDRAVLJEM