O B A V I J E S T – 2

Datum objave: 23/12/2017
25.12.2017. godine UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET VJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA Broj:05-01-03-830/17 Datum:25.12.2017. godine  Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Trav...

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
VJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj:05-01-03-821/17
Datum:23.12.2017. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u
okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vjeće doktorskog studija
Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Senad Pešto, dr.med. javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom
fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:

‘’MODALITETI AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U ZAVISNOSTI OD FAKTORA RIZIKA

Odbrana će se održati  09.01.2018. godine, u 12:00 h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko
zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj