OBAVIJEST

Datum objave: 30/04/2024

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj:05-01-03-443/24

Datum:29.04.2024. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vijeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

ALINA AJANOVIĆ javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:

FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK DELIRIJUMA U POSTOPERATIVNOM PERIODU PACIJENATA SA UGRADNJOM TOTALNE ILI SUBTOTALNE PROTEZE KUKA

Odbrana će se održati 18.05.2024. godine u 11:00h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj