OBAVIJEST

Datum objave: 16/03/2022

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj:05-01-03-294/22

Datum:15.03.2022. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vijeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Jasminka Asotić javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:

DIJAGNOSTIČKI I PROGNOSTIČKI ZNAČAJ ODREĐIVANJA AKTIVNOSTI ORGANOSPECIFIČNIH ENZIMA KOD OSOBA SA HRONIČNIM INFEKTIVNIM OBOLJENJIMA U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU

Odbrana će se održati  02.04.2022. godine u 11:00h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani poštujući naredbe i preporuke nadležnih organa koje se odnose na prevenciju širenja Corona virusa (COVID-19), a naročito po pitanju dezinfekcije, socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i sl.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj