OBAVIJEST

Datum objave: 28/03/2022

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj:05-01-03-329/22

Datum:25.03.2022. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vijeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Muhamed Zuko javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:

KOMPONENTE METABOLIČKOG SINDROMA KAO FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK SOMATSKIH OBOLJENJA KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE TRETIRANIH ANTIPSIHOTIČNOM TERAPIJOM

Odbrana će se održati  13.04.2022. godine u 14:00h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani poštujući naredbe i preporuke nadležnih organa koje se odnose na prevenciju širenja Corona virusa (COVID-19), a naročito po pitanju dezinfekcije, socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i sl.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj