OBAVIJEST

Datum objave: 05/12/2023

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

05.12.2023. godine

Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Adna Mrkonja javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:

VRIJEDNOST D-DIMERA KOD PNEUMONIJE

Odbrana će se održati 21.12.2023. godine u 13:00 h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul. Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj