Skip to main content

Postani student

Upiši se online i studiraj na FZF
Smjerovi

Na Fakultetu se realizira šest studijskih smjerova: integrisani studij farmacije u trajanju od 5 godina, integrisani studij stomatologije u trajanju od 5 te prvi i drugi ciklus studija:

opći smjer – sestrinstva,

radiologije

fizioterapije i

medicinsko – laboratorijske dijagnostike

 

Na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu realizira se i doktoralni studij iz oblasti biomedicinskih nauka. Institut za biomedicinsku dijagnostiku i istraživanje raspolaže sa savremenom laboratorijskom i istraživačkom opremom za realizaciju naučno-istraživačkih projekata i praktičnu realizaciju doktoralnog studija.

Stomatologija

Farmacija

Radiologija

Sestrinstvo

Fizioterapija

Medicinsko-

laboratorijska

dijagnostika

III ciklus

Biomedicina i zdravstvo

Online upis

Za upis kandidata koji su srednju školu završili u Bosni i Hercegovini potrebni su slijedeći dokumenti:

 • Molba za upis sa tačno naznačenim odsjekom na koji se konkuriše

 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj ili višoj školi (original ili ovjerena kopija)

 • Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole  (original  ili ovjerena kopija)

 • CIPS – uvjerenje o prebivališu (ne starije od 6 mjeseci)

 • Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

 • Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci – u svrhu daljnjeg školovanja ili upisa na fakultet)

 • Dvije fotografije formata 4 cm x 6 cm

 • Dokaz o uplati školarine (1 primjerak uplatnice)

Za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova, potrebno je još:

 • Uvjerenje o položenim ispitima

 • Ovjeren nastavni plan i program fakulteta sa kojeg prelazi

Proteklih akademskih godina nije bilo prijemnog ispita.

Propisi studiranja

Alumni asocijacija Univerziteta u Travniku je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Univerzitetu u Travniku. Svrha ove asocijacije je povezivanje svih generacija studenata Univerziteta u Travniku, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.

Upis stranih državljana

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje stekli u inostranstvu, pored

 • Izvoda iz matične knjige rođenih,

 • Uvjerenja o državljanstvu,

 • Dvije slike formata 4×6 cm,

 • Dokaza o uplati školarine

Za upis treba da dostave i nostrifikaciju inostrane diplome.

Za nostrifikaciju inostranih diploma nadležno je Federalno Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Prema odredbama člana 10. Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava – prečišćen tekst (“Službeni list SR BiH”, broj 7/88), uz zahtjev za nostrifikaciju odnosno ekvivalenciju obrazovne isprave treba obavezno priložiti slijedeće:

 1. Svjedočanstvo o obrazovanju u inostranstvu, i to u originalu ili duplikat odnosno svaki put drugi primjerak koji u potpunosti zamjenjuje original u skladu s propisima zemlje u kojoj je izdato svjedočanstvo. Svi dokumenti moraju biti ovjereni apostille pečatom.

 2. Ovjeren prijevod od ovlaštenog sudskog tumača – original ili ovjerenu kopiju svjedočanstva o obrazovanju u inostranstvu (u tri primjerka)

 3. Svjedočanstvo o obrazovanju u BiH prije obrazovanja u inostranstvu (ukoliko takvo postoji)

 4. Kopija lične karte

Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u postupku nostrifikacije odnosno ekvivalencije može, po potrebi tražiti i druge dokumente i podatke o obrazovanju.
Više informacija o postupku nostrifikacije odnosno ekvivalencije inostranih svjedočanstava možete dobiti kod nadležne institucije.

Posjetite i stranicu: Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

Prelazak s drugih fakulteta

Uslovi za upis

Na studij će biti primljena osoba koja ima završeno srednje obrazovanje uz uvjet da uplati školarinu utvrđenu zadnjom Odlukom Upravnog odbora Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta u Travniku.

Studentu, koji u toku godine prelazi sa drugog Univerziteta, ili studentu koji ima položenih ispita u prethodnom školovanju priznaju se položeni ispiti, a priznavanje vrši Komisija, koju je imenovalo Naučno-nastavno vijeće Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta u Travniku.

Za više informacija molimo da pročitate članove 77 – 79 Statuta Univerziteta u Travniku, koji možete naći ovdje

Priznavanje ispita

Priznavanje ispita iz prethodnog školovanja se vrši na osnovu uvida u ovjerene i autentične dokumente kojima se dokazuje plan i program prethodnog školovanja, položeni ispiti i ostvareni uspjeh kao što su: prepis ocjena, uvjerenje o položenim ispitima sa postignutim ocjenama, original indeksa, dodatak diplomi (diploma supplement), transcript of records i drugi dokumenti koji imaju svojstvo javne isprave i koji su utvrđeni zakonskim i podzakonskim aktima.

Osobe koje imaju ranije završenu neku višu školu mogu upisati odmah na višu godinu studija uz polaganje razlike ispita što ovisi o ranije položenim ispitima i nastavnog programa smjera koji kandidat želi nastaviti studirati.

Za više informacija molimo da pročitate članove 77 – 79 Statuta Univerziteta u Travniku, a koji možete naći ovdje.