Skip to main content

Aktivni studenti

Praksa
Praksa

Univerzitet je od svog osnivanja radio na razvoju međunarodnih odnosa. U tu svrhu potpisani su i određeni sporazumi. Međunarodna saradnja je oblast koja će i u budućnosti biti jedan od prvih ciljeva ovog Univerziteta. Aktivnosti na realizaciji Bolonjskog procesa u cjelini, pa tako i aktivnosti na afirmaciji evropske dimenzije trebaju voditi računa o najvažnijem stavu: snaga Evrope i svijeta je u ujedinjenju obrazovanja, uz pronalaženje načina za harmonizaciju.

Stomatologija

Studenti Stomatologije praksu, tokom studija, imaju u pretkliničkoj i kliničkoj sali Farmaceutsko- zdravstvenog fakulteta.

Praksa studenata stomatologije nižih godina obavlja se u pretkliničkoj (fantom) sali, gdje se simulacijom pregleda postiže neophodna vještina prije stvarnog kontakta sa pacijentom.

Studenti rade:

 • pretkliničku protetiku,

 • pretklinika- bolesti zuba

 • pretkliničku endodonciju

i na taj način prolaze sve faze rada sa pacijentom, koje su svojevrsna priprema za 4. godinu stomatologije i ulazak u kliničku salu.

Studenti viših godina (4. i 5.) u kliničkoj sali rade sa pacijentima uz stalni nadzor asistenta ( pet studenata- jedan asistent), koji prati svaku, pojedinačnu fazu studentskog rada.

U kliničkoj praksi radi se i na taj način stiče praksa iz restaurativne odontologije, fiksne i mobilne protetike, oralne medicine i paradontologije, pedodoncije, ortodoncije i oralne hirurgije.

Dakle, studenti polaze od hemijskog laboratorija, mikroskopske sale, laboratorija za anatomiju, prolaze svoj praktični dio nastave kroz jednu od najmodernijih fantom sala u cijelom regionu, a 4. i 5. godinu integralnog studija završavaju radom sa pacijentima u kliničkoj sali.

Zahvaljujući saradnji sa poliklinikom „Medical centar“ studentima Stomatologije otvorene su sasvim nove mogućnosti odnosno, upoznavanje rada sa CAD/CAM tehnikom.

CAD/CAM, dental Computer-Aided-Design/Computer-Aided-Manufacture, označava kompjuterski vođen dizajn i kompjuterski vođenu izradu inleja, onleja, krunica i mostova, a „Medical centar“ kao jedini odjel za edukaciju stomatoloških tehničara i stomatologa za rad sa ovom najsavremenijom opremom u BiH, izvanredna je prilika za naše studente koji dodatnim usavršavanjem prelaze stepenicu više u svijetu stomatologije.

Radiologija

Velika prednost studenata radiologije na FZF-u jeste što svoju praksu obavljaju na posebnom, dijagnostičkom bloku Fakulteta. Stečena znanja se praktično primjenjuju na savremenoj opremi za radiološku dijagnostiku, koja je po mnogo čemu jedinstvena na širem području, van granica BiH. Na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu potpuno je zatvoren krug teorije i prakse na studiju radiologije, s obzirom na to da studenti rade na radiološkim aparatima:

 • magnetna rezonanca (MRI),

 • kompjuterizirana tomografija (CT),

 • rendgen (RTG),

 • ultrazvuk (UZV),

 • osteodenzitometrija (DEXA),

Farmacija

Praksa na integralnom studiju Farmacije stiče se u laboratorijima koje su opremljene za ovaj vid edukacije. Nakon rada u hemijskim laboratorijima i mikroskopskoj sali, studenti viših godinu imaju jedinstvenu mogućnost za rad, odnosno obavljanje stručne prakse u Institutu za biomedicinsku dijagnostiku i istraživanja „Genom“, koji djeluje u sklopu FZF-a. i posjeduje visokosofisticiranu opremu za kontrolu kvaliteta hrane, vode itd.

Praksa

Interes studenta za određenu naučnu oblast i istraživanja u okviru nje, na kraju i odlučuje mjesto za stjecanje prakse.

S obzirom na to da se nastava na FZF-u odvija na šest studijskih smjerova – Stomatologija, Farmacija, Radiologija, Fizioterapija i Sestrinstvo i Medicinsko-laboratorijska dijagnostika pored poliklinike „Medical centar“ i instituta „Genom“, potpisani su ugovori o saradnji i sa drugim subjektima:

 • JU Kantonalna bolnica Travnik,

 • JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,

 • Agencija za sigurnost hrane BiH,

 • Centar za medicinsku rehabilitaciju „Reumal“ Fojnica,

 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor, Slovenija,

 • Zavod za javno zdravstvo Vranje, R Srbija,

 • Poliklinika za oftalmologiju „Svjetlost“ Sarajevo,

 • apoteka „Medicum“,

 • Oktal Pharma d.o.o.

 • Eurofarm Centar,

 • apoteka „Melem“ Bugojno.

 • Lječilište “Reumal” Fojnica

Kako do prakse

Na službenoj stranici Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta može se preuzeti dnevnik stručne prakse kojeg svaki student treba posjedovati. Popunjen dnevnik, od strane studenta, treba i ovjeriti odgovorno lice ustanove u kojoj se obavljala praksa.

Nakon toga student pred profesorom, koji ocjenjuje praktični rad, izlaže sve ono što je napisao u dnevniku stručne prakse.

Studijski smjer Farmacija (5+0):

 • na 4. godini, u ljetnom semestru, student treba da obavi 189 sati stručne prakse;

 • na 5. godini, u ljetnom semestru, 270 sati stručne prakse.

Studijski smjer Sestrinstvo:

 • po studijskom programu 3+2 student na 3. godini treba obaviti 81 sat stručne prakse,

 • po studijskom programu 4+1, studen na 4. godini , takođe, 81 sat stručne prakse.

Studijski smjer Radiologija:

 • po studijskom programu 3+2 student na 3. godini treba obaviti 81 sat stručne prakse,

 • po studijskom programu 4+1 student na 4. godini, 216 sati stručne prakse.

Studijski smjer Fizioterapija:

 • student na 2. godini treba obaviti 81 sat stručne prakse.

 • student na 3. godini treba obaviti 81 sat stručne prakse.

 • student na 4. godini treba obaviti 150 sat stručne prakse.