Skip to main content

Projekti i saradnje

Međunarodna suradnja UNT-a

Univerzitet je od svog osnivanja radio na razvoju međunarodnih odnosa. U tu svrhu potpisani su i određeni sporazumi. Međunarodna saradnja je oblast koja će i u budućnosti biti jedan od prvih ciljeva ovog Univerziteta. Aktivnosti na realizaciji Bolonjskog procesa u cjelini, pa tako i aktivnosti na afirmaciji evropske dimenzije trebaju voditi računa o najvažnijem stavu: snaga Evrope i svijeta je u ujedinjenju obrazovanja, uz pronalaženje načina za harmonizaciju.

S obzirom da spomenute aktivnosti imaju dalekosežne posljedice na čitavo društvo, potreban je poseban angažman ne samo akademske zajednice BiH, stručnjaka i nadležnih ministarstava obrazovanja i nauke, već vlada svih nivoa i društva u cjelini. Međunarodnu saradnju Univerziteta stvaraju i provode prorektor za međunarodnu saradnju, Ured za međunarodnu saradnju, kao i kontakt osobe za međunarodnu saradnju na Univerzitetu, a u skladu sa strategijom međunarodne saradnje Univerziteta. U proteklom periodu Ured za međunarodnu saradnju i prorektor za međunarodnu saradnju pokrenuli su aktivnosti na:

 • razvoju međunarodnih odnosa i uspostavljanju bilateralnih ugovora sa drugim međunarodnim univerzitetima;

 • poticanju mobilnosti studenata i predavača;

 • učešće u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja;

 • saradnji na nivou fakulteta, akademija, odsjeka i katedri iz akademske porodice univerziteta u BiH.

Uz stvaranje zajedničkog tržišta i razvoj poduzetničke kulture jedan od prioriteta zemalja EU je i stvaranje zajedničkog evropskog područja visokog obrazovanja i evropskog istraživačkog područja. Shodno tome, Univerzitet je kao mladi integrisani univerzitet sa svojim organizacionim jedinicama osmišljeno i planski već učinio prve konkretne korake u povezivanju sa univerzitetima iz BiH, susjednih država, regiona i iz evropskih država. Univerzitet u Travniku ima razvijene oblike međunarodne saradnje kroz evropske projekte, bilateralne ugovore, zajedničke programe i sl. Zbog činjenice da je Univerzitet u Travniku još uvijek mlada ustanova, nije realno očekivati prevelike uspjehe u ovom segmentu, međutim u narednom periodu će biti preduzete odgovarajuće akcije i mjere i realno je očekivati da će Univerzitet, a i njegove organizacione jedinice, ostvariti potpunu međunarodnu saradnju u smislu međunarodne razmjene studenata i uključenja u Erasmus, Tempus i druge slične programe međunarodne razmjene studenata.

Univerzitet ima potpisan niz bilateralnih ugovora o saradnji sa domaćim i inostranim obrazovnim institucijama koji se ogledaju u sljedećem:

 • saradnja u nastavnom procesu I i II ciklusa studija;

 • saradnja na izvođenju zajedničkih naučnoistraživačkih projekata;

 • razmjena nastavnika u izvođenju nastavnog procesa;

 • razmjena studenata;

 • razmjena iskustava u kreiranju nastavnih planova i programa;

 • razmjena iskustava o Bolonjskom procesu;

 • razmjena iskustava u oblasti administrativno-tehničkih poslova;

 • saradnja na zajedničkim projektima edukacije administrativnog osoblja;

Univerzitet je kao mlad integrisani univerzitet sa svojim organizacionim jedinicama osmišljeno i planski već učinio prve konkretne korake za ostvarivanje međunarodne saradnje, što je prikazano u dokumentu: