Skip to main content

Servisi i usluge

Studentska služba

Rad Studentske službe Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta regulisan je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i prvenstveno je usmjeren na kontakte sa studentima I, II i III ciklusa studija.

U Studentskoj službi formiraju se dosijea studenata, gdje se odlažu prijave o položenim ispitima, upisni listovi, molbe i zahtjevi te svi podaci tokom studija. Služba Vam pomaže u rješavanju administrativnih pitanja, vodi Vaš akademski portfolio, nudi savjetovanje o vannastavnim aktivnostima i u općem smislu brine da uživate u najboljem mogućem akademskom i ličnom putovanju dok studirate na FZF-u. Studentska služba FZF-a učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa na FZF-u.

Kontakt

Edina Zolota, rukovodilac Studentske službe

 • Tel. : +387 (0)30 51 57 70

 • Tel., Fax: +387 (0)30 50 92 50

 • E-mail: info@fzf.edu.ba

Radno vrijeme

rad sa studentima – svakim danom od 11:00 do 14:00 sati

rad sa strankama – svakim danom od 9:00 do 16:00 sati

Uredi fakulteta

Ured dekana

Konsultacije: utorkom od 12:00h do 14:00h (uz prethodnu najavu)

Ured za finansije

Obavlja finansijsko- materijalne poslove Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta u skladu sa važećim propisima i drugim internim aktima FZF-a te vodi evidenciju o istim na način da omogućava blagovremenu provedbu strateških i operativnih aktivnosti.

Pored ovih, Ured obavlja i poslove iz sljedećih oblasti:

 • priprema finansijske projekcije za potrebe strateškog i dugoročnog planiranja,

 • osigurava da su odgovorna lica potpuno obaviještena o finansijskim sredstvima koja su dostupna za aktivnosti za koje su odgovorni,

 • vrši operativno-finansijske poslove planiranja i nabavke materijala, usluga i radova, uključujući i ugovore o djelu te osigurava izvršenje ugovora,

 • provodi poslove utvrđivanja, obrade zahtjeva, obračuna i isplate plata i naknada uposlenicima i saradnicima,

 • izrađuje i ažurira interne akte, procedure i instrukcije relevantne za finansijsko-materijalno poslovanje.

Odjel za finansije i računovodstvo obavlja i druge poslove u sklopu svog djelokruga rada.

Kontakt

Nevzudin Brljak

Radno vrijeme

 • 8:00 – 16:00 sati

Ured za pravne poslove

U okviru djelatnosti, Ured za pravne poslove obavlja:

 • izdaje sve vrsta rješenja i odluka (o zaposlenju, o dopunskom radu, mirovanju statusa, ličnom dohotku, odsustvu, penzionisanju, prestanku radnog odnosa, itd.),

 • priprema prijedloge i učestvuje u izradi pravilnika, odluka, zaključaka i drugih opštih akata koje donose organi upravljanja Fakulteta,

 • sprovodi postupak po konkursu za izbor nastavnika i saradnika i priprema sjednice  Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta,

 • prati zakone i druge propise i sa njima usaglašava opšte akte Fakulteta,

 • priprema prijedloge zahtjeva, izvještaja i drugih akata iz djelokruga obrazovnog rada Fakulteta, koji se dostavljaju resornim ministarstvima,

 • pruža stručnu pomoć u rješavanju studentskih zahtjeva,

 • obavlja druge poslove iz djelokruga rada administrativno tehničke jedinice Fakulteta, a koji su određeni zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Fakulteta.

Kontakt

Muamer Mehmedović

Radno vrijeme

 • 8:00 – 16:00 sati

Ured za PR

Ured za odnose sa javnošću vodi brigu da svi materijali i ažurirane informacije o studijskim programima Fakulteta, akademskom osoblju, istraživačkim aktivnostima, partnerima i slično, budu dostupni medijima, aplikantima i drugim zainteresovanim stranama.

Zadatak ureda je da sastavlja i distribuira obavijesti, saopćenja za javnost i izdanja poput brošura I letaka. Vrijeme u kojem živimo je vrijeme dramatičnih promjena i temeljna postavka svake uspješne organizacije je ostvarenje uspješnih odnosa čime se u svom radu rukovodi i PR ured Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta.

Kontakt

 • E-mail: marketing@fzf.edu.ba

Konferencijski centar

Konferencijski centar Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta koristi se za potrebe organizovanja konferencija, predavanja i promocija.

Fakultet je idealna lokacija za događaje manjeg i srednjeg opsega. Smješten je u blizini znamenite Plave vode i u podnožju planine Vlašić, udaljen samo 3 minute vožnje od centra grada.

Naši objekti uključuju učionice, auditorije, amfiteatre, informatički kabinet, biblioteku, kafeteriju i mogu u prosjeku primiti od 20 (manje učionice) do 150 osoba (auditoriji i amfiteatar).

Prostor posjeduje savremenu audio-vizuelnu opremu i pružaju potpuni radni komfor.

Za upit i rezervaciju molimo Vas da kontaktirate marketing@fzf.edu.ba i info@fzf.edu.ba

FZF biblioteka

Biblioteka Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta formirana je odmah po osnivanju Fakulteta, akademske 2009/10. godine i namijenjena je potrebama izvođenja i unapređenja nastavnog i naučnoistraživačkog rada na.

Knjige i časopisi kojima raspolaže bibliotečki fond pretežno obuhvataju oblast medicinskih nauka. Međutim, značajan dio bibliotečkog fonda čini i literatura iz oblasti filozofije, sociologije, historije, ekonomije i drugih društvenih nauka kao klasika domaće i svjetske književnosti.

Fond Biblioteke koriste studenti, postdiplomci i budući doktori nauka. Pozajmljivanje publikacija vrši se lično. Članovi Biblioteke, koji imaju status studenta, publikaciju mogu da zadrže 15 dana, uz produženje roka od dodatnih 15 dana.

Treba napomenuti da je Komisija za izdavačku djelatnost Univerziteta u Travniku formirana na sjednici Senata Univerziteta novembra 2010. godine.

Komisija je formirana iz razloga što je izdavačka djelatnost jedna od temeljnih djelatnosti Univerziteta i Fakulteta u njegovom sastavu. Stoga je bilo neophodno formirati Komisiju i utvrditi pravila na osnovu kojih će ista utvrđivati uslove, način prihvatanja i štampanja udžbenika, Univerzitetskih izdanja, skripti, zbirki zadataka, monografija, časopisa, zbornika i ostalih izdanja, te web- izdavaštvo potrebno za nastavne i naučnoistraživačke svrhe na Univerzitetu. Da bi se i Fakulteti učinili odgovornim za izdavaštvo Univerziteta, Pravilima je predviđeno da su Dekani Fakulteta, na kojima su zaposleni autori koji predlažu djela za izdavanje, odgovorni za meritornost recenzija.

Odlukom Nastavno- naučnog vijeća Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta 2013. godine je pokrenut naučnostručni časopis Vox Scientiae Pharm- Health, u kojem se publikuju radovi iz šireg područja biomedicinskih nauka, radovi koji predstavljaju naučne autoritete i naučne radnike iz oblasti medicine, farmacije, sporta, fizičkog vaspitanja, menadžmenta I drugih naučnih oblasti, grana i disciplina.