Parlament i asocijacija studenata FZF

Parlament studenata FZF

Studentski parlament Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta je krovna studentska organizacija koja zastupa interese studenata na Fakultetu i Univerzitetu.

Studentskim parlamentom upravlja predsjednik, zajedno sa potpredsjednikom i generalnim sekretarom. U okviru Studentskog parlamenta djeluju komisije i timovi, koji zajedno sa rukovodstvom čine Predsjedništvo Studentskog parlamenta.

Pored ovoga, Studentski parlament delegira studente u Studentski parlament Univerziteta u Travniku, koji zastupaju interese studenata našeg Fakulteta u ovoj organizaciji, a Studentski parlament Univerziteta delegira svoje predstavnike u Senat Univerziteta u Travniku.

Glavni ciljevi Studentskog parlamenta su poboljšanje kvaliteta obrazovanja i studentskog standarda, kao i povezivanje sa ostalim studentskim organizacijama u BiH, regionu i ostalim dijelovima svijeta.

Svrha postojanja ovakve organizacije jeste da zaštiti i ostvari prava studenata kao i da se izbori za bolje uslove studiranja:

 • ostvarivanje bolje komunikacije između Studentskog parlamenta (legitimnih predstavnika studenata) Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta i Univerziteta te samih studenata Univerziteta u Travniku
 • poboljšanje položaja studenata na Fakultetu i Univerzitetu
 • podizanje kvaliteta studiranja
 • zaštita prava studenata
 • kvalitetnija implementacija Bolonjskog sistema na Fakultetu i Univerzitetu
 • omogućavanje bolje studentske mobilnosti
 • isticanje i nagrađivanje najboljih studenata
 • poboljšanje studentskog standarda

Predstavnici studentskog parlamenta Farmaceutsko- zdravstvenog fakulteta su:

 • predsjednik Studenskog parlamenta FZF-a – Mirnesa Šerifović
 • potpredsjednik Studenskog parlamenta FZF-a – Eldin Muminović
 • potpredsjednik Studenskog parlamenta FZF-a – Nejra Žerić

Predstavnik studenata u Odboru za kvalitet:

 • Mirnesa Šerifović


Asocijacija studenata FZF

Asocijacija studenata Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta osnovana je s ciljem poboljšanja kvaliteta studiranja, aktiviranja studenata u naučnim i društvenim tokovima, kao i samostalne nadgradnje pojedinca, kroz pozitivan angažman u lokalnoj zajednici.

Predstavnici asocijacije studenata:

 • Mirnesa Šerifović
 • Eldin Muminović
 • Nejra Žerić
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj