Skip to main content

Upoznajte Travnik

Zašto Travnik?

Travnik je grad smješten u centralnoj Bosni i administrativno je sjedište Srednjobosanskog kantona. Njegov položaj , ali i bogata kulturno-historijska tradicija učinili su da se napravi još jedan iskorak u budućem razvoju Travnika i zahvaljujući tome, ovaj grad sada je prepoznat i kao univerzitetski centar.

Univerzitet u Travniku

Naime, Univerzitet u Travniku je prvi privatni Univerzitet osnovan na području centralne Bosne, a po zvaničnim podacima Agencije za razvoj visokog obrazovanja u BiH (HEA) i prvi privatni Univerzitet po broju studenata, uposlenih profesora i asistenata te veličini prostora koji zauzima.

Na ovaj način, dakle otvaranjem Univerziteta na sasvim novoj lokaciji otvorene su i nove mogućnosti za studente

Organizacione jedinice

Univerzitet čini pet Organizacionih jedinica, odnosno Fakulteta koji ostvaruju značajnu ulogu edukacije buduće akademske elite, a to su:

  • Farmaceutsko zdravstveni fakultet,

  • Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju,

  • Pravni fakultet,

  • Edukacijski fakultet i

  • Fakultet za tehničke studije.

UNT je doprinio i stalno doprinosi povezivanju obrazovanja sa svojim izvorima, korijenima i resursima te afirmaciji historijskih i privrednih vrijednosti, posebno kada je u pitanju zdravstvo, poduzetništvo, turizam, sport….

Ovo je samo nastavak priče koja svjedoči o travničkom tlu, kao području gdje su se susreli različiti kulturni i civilizacijski tokovi, koji su za sobom ostavili tragove bogate kulturno-historijskom baštinom te tako Travnik svrstali u važan turistički centar.

Travnik jeste jedinstven grad jer ima najviše turbeta u BiH, Šarenu džamiju čija je munara usmjerena prema istoku, ljekovito Gospino vrilo, Elči-Ibrahim pašinu medresu i Isusovačku gimnaziju, Vezirski konak i Franjevački samostan. Jedini u BiH Travnik ima sunčani sat te vrste, a jedini u svijetu, na tako malom prostoru, dvije sahat kule.

Travnik je „muzej na otvorenom“, grad vezira i konzula, grad nobelovca, grad koji čuva sjećanja na spomenike i turbeta, a piše novu historiju zajedno sa Vama……Zato, dobro nam došli!