K O N K U R S / N A T J E Č A J – 2

Datum objave: 27/08/2016
27.08.2016. BOSNA I HERCEGOVINA  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA UNIVERZITET U TRAVNIKU Na osnovu Zaključka Vlade SBK/KSB broj 01-05-447/16-62 od 30.6.2016. godine, Odluke Senata Univerziteta u Travniku br.473/16-1 od 25.08.2016.godine i člana 144....

27.08.2016.
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
UNIVERZITET U TRAVNIKU
Na osnovu Zaključka Vlade SBK/KSB broj 01-05-447/16-62 od 30.6.2016. godine, Odluke Senata Univerziteta u Travniku br.473/16-1 od 25.08.2016.godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:
 
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za upis studenata na II ciklus na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku
u akademsku 2016/2017 godinu
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
 MAGISTARSKI  STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA
Broj studenata: 10

FIZIOTERAPIJA

Broj studenata: 10

OPĆI SMJER-SESTRINSTVO

 
Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija)  
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
Dokaz o uplaćenim troškovima studija
Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

 
Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećoj adresi:
 

Farmaceutsko zdravstveni fakultet – studentska služba 030/515-770, menadžment Fakulteta: 030/515-770;

Adresa:Slavka Gavrančića 17c, Dolac n/L, e-mail: info@fzf.edu.ba, web: www.fzf.edu.ba  
 Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET Datum: 14.10.2020. godine Na osnovu člana 8 stav Uputstva…

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET Datum: 14.10.2020. godine Na osnovu člana 8 stav Uputstva…

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET Datum: 14.10.2020. godine Na osnovu člana 8 stav Uputstva…

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET Datum: 14.10.2020. godine Na osnovu člana 8 stav Uputstva…

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET Datum: 14.10.2020. godine Na osnovu člana 8 stav Uputstva…

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET Datum: 14.10.2020. godine Na osnovu člana 8 stav Uputstva…

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj