Konkurs za upis novih studenata

Datum objave: 08/07/2015
08.07.2015. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA UNIVERZITET U TRAVNIKU Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj 01-02-346/15 od 7.7.2015. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se: K O N K U R S / N A T J E Č A ...

08.07.2015.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
UNIVERZITET U TRAVNIKU
Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj 01-02-346/15 od 7.7.2015. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za upis studenata na I, II i III ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Travniku  u akademsku 2015/2016 godinu
 
FARMACEUTSKO-ZDRAVSTVENI FAKULTET
 
 
DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA
Broj redovnih studenata: 120
Broj vanrednih studenata: 90
Broj stranih studenata: 120

OPĆI SMJER – SESTRINSTVO
RADIOLOGIJA
FARMACIJA
STOMATOLOGIJA
FIZIOTERAPIJA

MAGISTARSKI  STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA
Broj studenata: 60

FARMACIJA

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA
Broj studenata: 20

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

 
Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija)
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
Dokaz o uplaćenim troškovima studija
Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

 
Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećim adresama:
 

Farmaceutsko-zdravstveni fakultet – studentska služba 030/515-770, menadžment Fakulteta: 030/515-770

Adresa: Slavka Gavrančića 17 c Dolac, e-mail: info@fzf.ba, web: www.fzf.edu.ba

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj