OBAVIJEST

Datum objave: 27/10/2022

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj:05-01-03-1114/22

Datum:27.10.2022. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vijeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Aldin Kajmaković javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:

UČESTALOST SPONDILODISCITISA KOD PACIJENATA SA BRUCELOZOM KROZ PRIZMU DIJAGNOSTIČKIH PROCEDURA

Odbrana će se održati  12.11.2022. godine u 12:30h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj