OBAVIJEST

Datum objave: 27/10/2022

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

Datum: 27.10.2022. godine

Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Jelena Šestović javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:

FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK HIPERTENZIJE KOD PACIJENATA U INTERNISTIČKOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA PODGORICA

Odbrana će se održati  12.11.2022. godine u 13:30h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj