OBAVIJEST

Datum objave: 01/11/2022

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj:05-01-03-1135/22

Datum:01.11.2022. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vijeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Senada Džebo javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:

KVALITET ŽIVOTA I STEPEN DEPRESIJE PACIJENATA OBOLJELIH OD KARCINOMA GLAVE I VRATA

Odbrana će se održati  19.11.2022. godine u 12:00h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj