OBAVIJEST

Datum objave: 25/05/2023

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

Datum: 25.05.2023. godine

Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Mensur Hrnjić javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA RAZVOJNOG POREMEĆAJA KUKA KOD DJECE

Odbrana će se održati  11.06.2023. godine u 16:00h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj