OBAVIJEST

Datum objave: 09/09/2023

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

Datum: 05.09.2023. godine

Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Mirjana Čorić-Mesarić javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:

AKREDITACIJA METODE ODREĐIVANJA CHLAMYDIA TRACHOMATIS MOLEKULARNOM METODOM

Odbrana će se održati  26.09.2023. godine u 09:00h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj